Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU

REGULAMIN OKRĘGOWEGO KAPITANATU

SPORTOWEGO OKRĘGU PZW W PRZEMYŚLU

 

 

                                                                  § 1.

 

Okręgowy Kapitanat Sportowy zwany w skrócie OKS jest Komisja Okręgu powołaną na podstawie §46 punkt 12 Statutu i funkcjonuje z powołaniem Zarządu Okręgu na podstawie § 67 Statutu Związku i działa na podstawie niniejszego regulaminu.
                                                                 § 2.


OKS realizuje działania PZW w zakresie sportu w dyscyplinach :

     -muchowa
     - spławikowa
     - spinningowa
     - podlodowa

                                                                 § 3.

 

OKS prowadzi swoją działalność zgodnie z:

     -  obowiązującymi przepisami dotyczącymi sportu w kraju
     - uchwałami Zarządu Głównego
     - uchwałami Prezydium i Zarządu Okręgu
     - obowiązującymi przepisami
     - własnymi decyzjami 

                                                                  § 4.


Do zadań OKS należy kierowanie, koordynowanie, opiniowanie oraz występowanie z wnioskami w dziedzinie powierzonych konkurencji sportowych a w szczególności :

1. Opracowanie: a/ rocznych Kalendarzy imprez, b/ komunikatów, c/ planu pracy 

2. Nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem zatwierdzonych planów pracy, 

    preliminarza budżetowego, regulaminów i instrukcji.

3. Inicjowanie i podejmowanie działań odnośnie sponsoringu i wsparcia dla

    działalności OKS w uzgodnieniu z głównym księgowym Okręgu.

4. Udzielanie pomocy organizacyjnej i metodycznej Zarządom Kół i Klubom  Okręgu.

5. Inspirowanie działalności oraz ocena pracy Kapitanów Sportowych Kół w zakresie

    sportu  wędkarskiego.

6. Wdrażanie nowoczesnych metod szkolenia.

7. Analiza wyników sportowych.

8. Ustalenie składu ekip na zwody.

9. Powierzenie organizacji imprez Kołom i Klubom po wyrażeniu przez nie zgody na

    ich organizację.

10. Powołanie trenerów i kierowników ekip na zwody wyjazdowe.

11. Rozpatrywanie protestów  od powołań i sporów oraz wydawanie decyzji w

      sprawach  prowadzonych dyscyplin wymienionych w § 2 zgodnie z

      obowiązującymi  przepisami i regulaminami. W sprawach o charakterze

      dyscyplinarnym OKS działa w oparciu o uchwalone przez ZG PZW „Przepisy

      dyscyplinarne sportu  wędkarskiego".

12. Analizowanie dochodów i wydatków w ramach funduszy OKS-u oraz szukania

      innych źródeł dochodu.

13. Występowanie z własnej inicjatywy do zarządu Okręgu z wnioskami i

      propozycjami.

14. Sporządzanie i składanie sprawozdań z pracy OKS-u.

15. Wykonywanie innych prac i czynności zlecanych przez Prezydium Okręgu w

     zakresie sportu.

16. Prowadzenie strony internetowej O.K.S przez upoważnionego przedstawiciela

     OKS. 

                                                                  § 5.


Uprawnienia OKS scedowane na niego przez Zarząd Okręgu nie podlegające dalszemu substytuowaniu obejmują :

1. Wnioskowanie o przyznanie licencji zawodnikom i klubom do GKS.

2. Szkolenie oraz nadawanie licencji sędziego klasy podstawowej i okręgowej.

3. Ustalanie  obsad sędziowskich zawodów okręgowych oraz analiza i ocena ich

    pracy.

4. Ustalanie regulaminów zawodów okręgowych .

5. Weryfikacja wyników zawodów.

6. Nakładanie kar za przewinienia sportowe i ich zatwierdzenie w ramach

    obowiązujących przepisów.

7. W przypadku powołania kadr Okręgu ustalenie ich składu a w tym przypadku

    uchwalenie regulaminu powołania kadry. 

8. Realizacja terminarza imprez.

9. Podejmowanie decyzji w sprawach nie ujętych w regulaminach sportowych.


                                                                  § 6. 


Decyzje OKS podjęte na zebraniach są wiążące. Odwołanie od tych decyzji mogą być wnoszone wyłącznie do Prezydium Zarządu Okręgu - co nie wstrzymuje ich realizacji. Odwołania na piśmie wnosi się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem OKS-u. Jeśli odwołanie zdaniem OKS jest oczywiście uzasadnione OKS może nie przesyłając akt sprawy do Prezydium Zarządu Okręgu PZW uchylić zaskarżoną decyzję i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanej decyzji przysługuje odwołanie do Prezydium Zarządu Okręgu. 

                                                                  § 7.


1. OKS składa się z nie więcej niż 10 członków wraz z Przewodniczącym.

2. Koordynatorem prac OKS z ramienia Zarządu Okręgu jest v-ce Prezes ds. sportu.

3. Skład OKS ustala Kapitan Sportowy Okręgu w uzgodnieniu z V- Ce Prezesem ds.

    Sportu.

4. W skład wchodzą osoby zainteresowane działalnością sportową deklarujące chęć

    pracy, kandydatury mogą zgłaszać: Prezes Zarząd Okręgu, Zarządy Kół, Kluby.

5. OKS ze swojego składu wybiera: Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza, 3

    osobowe Kolegium Sędziowskie. 

6. Kadencja OKS-u trwa przez okres kadencji Zarządu Okręgu z tym ,że jego

    członkowie pełnią swoje obowiązki do czasu powołania nowego OKS przez Z.O.

7. OKS ma prawo odwołać poszczególne osoby wchodzące w skład OKS na:

     - ich wniosek
     - na wniosek Przewodniczącego
     - z własnej inicjatywy.

8. OKS wnioskuje do Prezydium o uzupełnienie nowych członków w miejsce tych,

    którzy ubyli ze składu OKS w czasie kadencji .

9. Członkostwo w OKS-e ustaje w wypadku:

     - śmierci
     - przyjęcie przez OKS rezygnacji złożonej na piśmie
     - prawomocnej decyzji o dyscyplinarnym wykluczeniu ze Związku.

                                                                 § 8.1. Członków OKS obowiązuje systematyczny udział w posiedzeniach oraz   

    wykonywanie zadań  wynikających z ustalonego dla nich podziału kompetencji.

2. Członek OKS nie wykonujący wymaganych zadań jak w punkcie 1 zobowiązany

    jest przedstawić OKS  odpowiednie wyjaśnienia.

3. W stosunku do członków OKS naruszających Statut PZW oraz nie    

    przestrzegających wymogów  ust.1. OKS może podjąć uchwałę o usunięciu takich

    członków z  grona kapitanatu.


     


                                                                  § 9.


1. Posiedzenie OKS odbywają się w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż 3 razy w

    roku kalendarzowym.

2. Pracą OKS pomiędzy posiedzeniami kieruje Przewodniczący OKS.

3. Przewodniczący OKS informuję członów na najbliższym posiedzeniu o decyzjach   

    podjętych w trybie ust.2.

4. Posiedzenia OKS zwołuje i prowadzi Przewodniczący lub zastępujący go v-ce

    Przewodniczący.

5. Przewodniczący informuje członków O.K.S o realizacji planów pracy w okresie

    miedzy zebraniami.

                                                                 § 10.


1. Porządek dzienny posiedzenia OKS i wykaz osób zaproszonych proponuje

    Przewodniczący.

2. O terminie i miejscu posiedzenia wraz z propozycją porządku dziennego

    Przewodniczący  poprzez telefon lub droga elektroniczną powiadamia uczestników

    z 3-dniowym wyprzedzeniem.

3. Porządek dzienny jak i proponowane zmiany lub uzupełnienia przyjmowane są w   

    głosowaniu większością głosów.

                                                                 § 11.


1. Po przyjęciu porządku obrad i zatwierdzeniu protokółu Przewodniczący

    przedstawia informację wynikającą z § 9 punkt 3.2. Dyskusja odbywa się w kolejności zgłoszeń . Przy głosowaniu nad wnioskiem jako

    pierwszy przegłosuje się wniosek najdalej idący.

                                                                 § 12.


Uchwały zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków OKS . W przypadku równej ilości głosów rozstrzygający jest głos Przewodniczącego zebrania.

                                                                § 13 .


1. Wszystkie posiedzenia OKS-u są protokołowane. Protokół sporządza sekretarz

    OKS lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek OKS-u.

2. Protokół podpisuje Przewodniczący zebrania i protokolant.

3. Protokół odczytuje się na następnym posiedzeniu, podając jego przyjęcie pod

    głosowanie. Zgłoszone poprawki podlegają przegłosowaniu.

4. Zebrani podpisują listy obecności.

5. Dokumentację OKS sporządza sekretarz, a przechowuje się w Biurze Okręgu.                                                                § 14 .


1. W pracach OKS mogą brać udział:

     - członkowie ZO PZW , którzy wyrazili chęć współpracy, jednak bez prawa udziału

       w głosowaniu

     - zaproszeni goście bez prawa udziału w głosowaniu

                                                                 § 15.


OKS powołuje w miarę potrzeby Komisje lub zespoły do wykonywania zadań lub powierza prowadzenie niektórych spraw osobom wybranym ze swojego składu, określając zakres powierzonego zadania i czas działania.

                                                                 § 16.


1. Terminy posiedzenia OKS ustala przewodniczący lub jego zastępca w

    porozumieniu z  dyrektorem Biura Z.O.

2. Posiedzenie OKS w szczególnie uzasadnionych przypadkach mogą być

    zamknięte.

                                                                  § 17.


1. Decyzje OKS lub wprowadza w życie i realizuje Biuro Okręgu.

2. Decyzje finansowe OKS i realizację jego preliminarza budżetowego wykonuje

    Biuro Z.O.PZW w oparciu o środki sporu zatwierdzone w preliminarzu budżetowym

    na dany rok kalendarzowy  przez Zarząd Okręgu.

                                                                § 18.


1. Okręgowe Kolegium Sędziowskie składa się z 3 członków wybranych ze składu

    OKS-u.

2. Członkiem Kolegium Sędziowskiego może zostać członek posiadający minimum

    krajowe  uprawnienia sędziowskie, w wyjątkowych przypadkach osoba

    posiadająca uprawnienia okręgowe, a zamierzająca je podnieść do krajowych.

3. Członkowie Kolegium ze swojego składu wybierają Przewodniczącego i

    sekretarza. 

                                                               § 19.                


Do zadań Okręgowego Kolegium Sędziowskiego należy :

     - prowadzenie szkoleń sędziowskich
     - prowadzenie egzaminów na sędziego dyscyplin wędkarskich klasy podstawowej

       i okręgowej
     - weryfikacja działalności sędziów
     - przedstawienie OKS propozycji obsady sędziowskiej zawodów.

                                                               § 20.


Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Okręgu .